Menu

대관령 양떼목장, 주문진항, 경포대 그리고 영월을 찍고서야 집으로 돌아왔습니다..

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/800sec | F/5.0 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/800sec | F/4.5 | 0.00 EV | 20.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/800sec | F/4.0 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/1250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 150.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/1250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 150.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/1000sec | F/4.0 | 0.00 EV | 150.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/1250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/500sec | F/6.3 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/320sec | F/7.1 | 0.00 EV | 50.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/3200sec | F/3.2 | 0.00 EV | 98.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/250sec | F/8.0 | 0.00 EV | 90.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Shutter priority | 1/1600sec | F/2.8 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/400sec | F/7.1 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/125sec | F/3.5 | 0.00 EV | 26.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/640sec | F/7.1 | 0.00 EV | 24.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/640sec | F/4.0 | 0.00 EV | 48.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/250sec | F/5.6 | 0.00 EV | 55.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/200sec | F/16.0 | 0.00 EV | 17.0mm | ISO-200

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/200sec | F/14.0 | 0.00 EV | 28.0mm | ISO-200

 

 

NIKON CORPORATION | NIKON D300 | Manual | 1/200sec | F/6.3 | 0.00 EV | 44.0mm | ISO-200

댓글 1

  • 유세영마눌이
    2012.05.07 08:42 modify reply

    1년만에 무작정 떠난 강원도여행..아름다움.자유로움 모든것들이 우리부부를 행복하게만든다. 다 가질순없다지만 지금 이대로가 좋다. 태백산정기품은 자연친화적인 아가가 와주었음 좋겠다..팔다리두 길고 얼굴은 주먹만한ㅎㅎ